Městské bytové družstvo Chrastava

Ing. Michael Canov

V roce 2000 bylo založeno Městem Chrastava městské bytové družstvo, kam město vložilo více než 200 svých bytů a též některé nebytové prostory. V následném období umožnilo družstvo svým členům nejen převod členského podílu, ale i převod do osobního vlastnictví. Po celou dobu byl ve vedení městského bytového družstva starosta města a další zástupci města.  Bylo to tak logické a jediné správné, neboť město jako majoritní vlastník bylo nejen zárukou nevytunelování družstva (jak se v Česku stalo v řadě případů, kdy družstevníci o „své“ byty přišli), ale také hájilo své zájmy majoritního vlastníka.

Dne 6. dubna 2009 byl předložen zastupitelstvu města návrh na delegaci těchto zástupců Města Chrastava do orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komise): starosta Michael Canov, zastupitelé Miloslava Šírová a Pavel Štekl, pracovnice HFO MěÚ Zdena Povová a paní Jana Bezvodová (všichni uvedení dosud v orgánech MBD město zastupovali). Aniž padla jediná připomínka k jejich práci a především aniž padl jakýkoli jiný personální návrh, pro toto delegování nehlasovali kolegové pp. Romana Krčková, Oldřich Němec, Martin Suchomel a Stanislav Wolf st. (č.usn. 2009/02/XXIV). V případě neschválení předložené delegace by město jako majoritní vlastník nemělo v orgánech družstva žádného zástupce. Vzhledem k výše napsanému (žádná připomínka k dosavadní práci a především žádný jiný personální návrh) nelze hlasování výše uvedených kolegů hodnotit jinak než jako snahu, aby tato situace (kdy město nebude mít v orgánech MBD žádného zástupce) nastala. To je ovšem v přímém rozporu se slibem zvoleného člena zastupitelstva dle § 69 odst. 2 zákona o obcích („Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce…“, neboť ztratit jakékoli zastoupení města v MBD, kde je majoritním vlastníkem (a které navíc vykonává i správu bytů ve vlastnictví města) nemůže být v zájmu města ani náhodou.

Pro úplnost dodávám, že práce v orgánech družstva je prací zodpovědnou, kterou její členové konají za „hubičku“ (odměna v řádu několika stokorun měsíčně, starosta zcela zdarma) a pokud kolegové pp. Krčková, Němec, Suchomel a Wolf projeví v budoucnu o tuto práci zájem, rád já i mí kolegové jejich delegaci do orgánů družstva podpoříme.

 

V Chrastavě dne 9. 4. 2009

Ing. Michael Canov, starosta